Otestuj sa z matematiky

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravilo novú edíciu pracovných zošitov pre druhý stupeň základných škôl  – testy na opakovanie získaných poznatkov z matematiky v jednotlivých ročníkoch základných škôl a určených tém podľa iŠVP.  Jej názov je oTESTUJ SA Z MATEMATIKY.

Ide o komplexnú pomôcku na opakovanie získaných poznatkov z matematiky v jednotlivých ročníkoch 5. - 9. základnej školy, ktoré môžu využiť aj žiaci a učitelia gymnázií s osemročným štúdiom, ročníky prima – kvarta.

Šéfredaktorka nášho webového portálu Silvia Bodláková je autorkou.

Každý pracovný zošit obsahuje testy z učiva pre daný ročník, aj testy na opakovanie učiva, tzv. zmiešané testy.

Pracovné zošity oTestuj sa z matematiky sú určené na:

            •    oboznámenie s rôznymi typmi úloh,

            •    upevnenie procedurálnej zručnosti,

            •    rozvíjanie logického myslenia.

            •    precvičenie geometrie,

            •    zlepšenie sa v čítaní s porozumením,

            •    prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,

            •    vyhľadanie informácií v texte.


Pracovné zošity oTestuj sa z matematiky obsahujú aj stručné zhrnutia učiva z matematiky pre daný ročník a kľúč správnych odpovedí.


V RAABE aktuálne vychádza prvý pracovný zošit pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Vydanie ďalších pracovných zošitov zo série oTESTUJ pripravuje vydavateľ  v priebehu školského roka 2020/2021.